It’s easier to invent the future than to predict it. 

Alan Kay, informático, vencedor do prémio Turing (2003)